Objednajte do 16:30 cez DHL – odošleme ešte dnes. Do uzávierky zostáva jen....

Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu spoločnosti Beryko, s. r. o.
prevádzkovaného na www.beryko.sk

Identifikácia prevádzkovatela - predávajúceho

Prevádzkovatelom elektronického obchodu na www.beryko.sk a súčasne predávajúcim pre tieto účely týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je obchodná spoločnosť Beryko s.r.o., IČO 02852152, DIČ: CZ02852152, so sídlom Na Roudné 1162/76, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 29637

(ďalej len „Predávajúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho sú:
Email: info@beryko.cz
Telefón: 00420603763566 - ďalej tiež Kontaktné číslo
Predávajúci je platcom DPH.

Predávajúci sa zaväzuje na emailovú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní odo dňa obdržania emailovej správy

Adresa výdajne tovaru: Plzeň, Na Roudné 1162/76. Výdajňa nie je prevádzkou predávajúceho a možnost prevzatia tovaru na predajni je preto nutné vopred dohodnúť telefonicky na Kontaktnom čísle

Údaje o predávanom tovare, náležitosti ponuky a obsah kúpnej zmluvy

Údaje o predávanom tovare a cene v internetovom obchode na adrese www.beryko.sk sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby.

Z dôvodu neustáleho pohybu tovaru na sklade predávajúci neuvádza v internetovom obchode údaj o aktuálnej dostupnosti tovaru, prípadne pokiaľ je tento údaj uvedený, nemusí v dobe odoslania objednávky kupujúcim odpovedať skutočnosti. Predávajúcu na základe každej objednávky kupujúceho potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa odoslania objednávky, dostupnosť tovaru a pripravenosť k doručeniu tovaru kupujúcemu. Tovar môže byť u výrobcu či distribútora dočasne alebo trvale nedostupný, v takom prípade predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje o objektívnej nemožnosti tovar dodať. V prípade, že o to kupujúci výslovne požiada, poskytne predávajúci kupujúcemu informáciu o dostupnosti tovaru, akonáhle túto informáciu obdrží od svojho zmluvného partnera.
Tovar, pri ktorom je uvedený výslovný údaj o neexistencii tovaru na sklade („dočasne nedostupné“ či údaj obdobného významu), nemôže byť predmetom kúpnej zmluvy s termínom plnenia bez zbytočného odkladu. V takom prípade je odoslaná objednávka kupujúceho považovaná záujmu kupujúceho byť informovaný o budúcej dostupnosti tovaru.
Fotografie uvedené na stránkach obchodu zodpovedajú ilustratívne predávanému tovaru, s výnimkami popísanými v texte ponuky.

Ceny sú uvádzané vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov (napr. poplatok za spätný odber elektrozariadení z domácností), s výnimkou nákladov na doručenie tovaru, ktoré sú špecifikované v časti týchto VOP „Spôsoby doručenia tovaru, doprava“. V prípade, že kupujúci zvolí nákup tovaru na splátky, cena tovaru sa nemení, ale vedľa ceny tovaru sa kupujúci zaväzuje platit tretej osobe oslišnej od Predávajúceho cenu za poskytnutie finančnej služby podľa časti týchto VOP „Nákup na splátky“.

Informácie o možných spôsoboch platby sú uvedené v časti týchto VOP „Spôsob platby za tovar“. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby, tým nie je dotknutá požiadavka na platbu za doručenie tovaru tam, kde je táto platba výslovne špecifikovaná a požadovaná, ani náklady na platobné operácie (bankové poplatky a pod.), ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a tretími osobami.

Prezentácia tovaru na internetových stránkach predávajúceho na adrese www.beryko.sk je v súlade s platnými právnymi predpismi návrhom na uzatvorenie zmluvy. Výnimky stanovia vyššie v tomto článku uvedené podmienky. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza momentom, kedy predávajúcemu príde úplná a úplne určitá objednávka kupujúceho ako prejav vôle kupujúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu, za predpokladu, že uzatvoreniu kúpnej zmluvy nebránia zákonné podmienky, zmluvné ujednania predávajúceho a kupujúceho alebo špeciálne ustanovenia týchto VOP. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy obzvlásť nedôjde v prípadoch, kedy kupujúci objednáva tovar, ktorý je označený ako „dočasne nedostupný“ alebo údajom obdobného významu, tovar, ktorý predávajúci nie je objektívne schopný dodať, o čom je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu po uskutočnení objednávky kupujúceho informovať, pokiaľ kupujúci uvedie v objednávke údaje, ktoré. Sú zjavne nesprávne, nepravdivé, neurčité, alebo inak znemožňujú či významne sťažujú výklad prejavu vôle kupujúceho.

Prijatie ponuky s dodatkom, alebo odchýlkou sa nepovažuje za prijatie ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Na základe ponuky prezentovanej v internetovom obchode na adrese www.beryko.sk je možné objednať tovar i elektronickou poštou (tzn. e-mailom) alebo telefonicky.

V prípade emailovej komunikácie je email odoslaný kupujúcim návrhom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie dopytu emailom bez zbytočného odkladu po obdržaní dopytu. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy predávajúci dopyt kupujúceho akceptuje a zašle kupujúcemu emailom potvrdenie o uzatvorení zmluvy (nie však potvrdenie o prijatí dopytu).

V prípade telefonickej komunikácie platí, že zmluva je uzatvorená momentom, kedy predávajúci dopyt kupujúceho učinený telefonicky akceptuje a zašle kupujúcemu emailom potvrdenie o uzatvorení zmluvy.

Spôsoby platby za tovar

Predávajúci umožňuje zaplatiť kúpnu cenu za tovar a prípadné ďalšie platby nasledujúcimi spôsobmi:

Platba vopred bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho, číslo účtu 7400082/0800.

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru vo výdajni tovaru na adrese Plzeň, Na Roudné 1162/76. Využitie tohto spôsobu platby je podmienené predchádzajúcim zaplatením zálohy vo výške 500, - Kč na bankový účet predávajúceho, číslo účtu 7400082/0800, alebo zaplatením zálohy v hotovosti priamo vo výdajni tovaru. Záloha 500,- Kč je vyberaná paušálne za jednu objednávku (v prípade objednania viacerých kusov tovaru v jednej objednávke činí požadovaná záloha stále len 500,- Kč). V prípade nezaplatenia zálohy predávajúci tovar kupujúcemu nedodá. Záloha je započítaná do kúpnej ceny tovaru, čiastka platená pri dobierke je potom o 500,- Kč nižšia než zmluvne dohodnutá výška kúpnej ceny a prípadných ďalších platieb. Výdajňa nie je prevádzkou predávajúceho a prítomnosť pracovníka na výdajni je nutné vopred dohodnúť telefonicky na čísle: 00420603763556. Informácie o požiadavke na zaplatenie zálohy a spôsobe jej zaplatenia sa kupujúcemu zobrazia priamo na internetových stránkach predávajúceho po dokončení objednávky, naviac tieto informácie zasiela predávajúci kupujúcemu e-mailom spolu s potvrdením o prijatí objednávky.

Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru – tzv. dobierka. Využitie tohto spôsobu platby je podmienené predchádzajúcim zaplatením zálohy vo výške 500,- Kč na bankový účet predávajúceho, číslo účtu 7400082/0800. Táto čiastka je započítaná do kúpnej ceny tovaru, čiastka platená ako kúpna cena tovaru pri dobierke je potom o 500,- Kč nižšia než zmluvne dohodnutá výška kúpnej ceny a prípadných ďalších platieb. Cena za službu dobierka, ktorú platí kupujúci, sa zobrazuje kupujúcemu na internetových stránkach predávajúceho pred dokončením objednávky a kupujúci výberom spôsobu doručenia vyjadruje súhlas s výškou platby za túto službu. Cena dobierky je účtovaná nad rámec kúpnej ceny tovaru. Službu dobierka poskytujú pre predávajúceho tretie strany (napr. Slovenská pošta, š. p., alebo ďalšie, ktorých špecifikácia sa zobrazuje kupujúcemu na internetových predávajúceho).

Platba bezhotovostne prostredníctvom služby GoPay. Podmienkou využitia tohto spôsobu platby je uzatvorenie zmluvného vzťahu kupujúceho so spoločnosťou GOPAY, s. r. o. (IČO 26046768, so sídlom Planá 67, PSČ 370 01, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 11030). Táto spoločnosť je osobou odlišnou od predávajúceho. Jedná sa o online platbu platobnou kartou umožňujúcou platby na internete alebo expresnú platbu prostredníctvom internetového internetového bankovníctva. Po potvrdení objednávky tovaru zo strany predávajúceho je kupujúci presmerovaný na stránku platobnej brány GoPay (stránka na doméne www.gopay.com, prípadne www.platebnibrana.cz, prípadne iná stránka tejto spoločnosti GOPAY, s. r. o.), kde kupujúci uskutoční platbu. Službu GoPay poskytuje predávajúcemu i kupujúcemu pre vysporiadanie zaplatenia kúpnej ceny tretia strana, a to spoločnosť GOPAY, s. r. o., predávajúci nenesie zodpovednosť za priebeh ani uskutočnenie platobnej transakcie prostredníctvom tejto služby, táto služba je poskytovaná kupujúcemu na základe zmluvy so spoločnosťou GOPAY, s. r. o.

Nákup na splátky. Kupujúci má možnosť v procese vytvárania objednávky na internetových stránkach predávajúceho www.beryko.sk zvoliť nákup tovaru na splátky. V takom prípade j kupujúci presmerovaný na internetové stránky spoločnosti COFIDIS s.r.o., so sídlom Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČO 27179907, DIČ CZ 27179907, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 102368 (ďalej len „spoločnosť COFIDIS“), ktorá rozhodne o tom, či kupujúcemu poskytne uver, alebo inú finančnú službu na financovanie kúpnej ceny objednaného kupujúcim u predávajúceho. Zodpovednosť za plnenie všetkých právnych povinností voči kupujúcemu pri poskytovaní úveru pre zaplatenie kúpnej ceny tovaru nesie spoločnosť COFIDIS. Pre vylúčenie pochybností predávajúci výslovne prehlasuje, že nie je poskytovateľom akejkoľvek finančnej služby a nenesie zodpovednosť za splnenie akýchkoľvek predzmluvných či zmluvných povinností, či záväzkov medzi kupujúcim a spoločnosťou COFIDIS, či už je predmetom právneho jednania medzu kupujúcim a spoločnosťou COFIDIS zmluva i finančnej službe, či zmluva iná. V prípade, že spoločnosť COFIDIS kupujúcemu finančnú službu podľa požiadaviek kupujúceho neposkytne, má kupujúci právo na zmenu spôsobu platby za tovar alebo právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci informuje kupujúceho, že v prípade, keď kupujúci zmení svoje rozhodnutie a má naďalej záujem o nákup tovaru od predávajúceho, ale nie na splátky poskytované vo forme finančnej služby od spoločnosti COFIDIS, je nutné aby kupujúci v takom prípade informoval priamo spoločnosť COFIDIS, prípadne vo vzťahu ku spoločnosti COFIDIS odstúpil od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k predávajúcemu nemá právne účinky zrušenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou COFIDIS a kupujúcim.

Náklady na bankové či podobné poplatky si nesie vo všetkých prípadoch kupujúci v súlade so zmluvným vzťahom medzi kupujúcim a tratími osobami (bankou alebo inou inštitúciou) poskytujúcimi bankové alebo podobné služby,

Spôsoby doručenia tovaru, doprava

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu bez zbytočného odkladu, obvykle v lehote štyroch až siedmych pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a prípadne splnenia ďalších podmienok pre dodanie tovaru, pokiaľ boli dohodnuté (napr. zaplatenie zálohy tam, kde predávajúci zálohu požaduje). Tovar je dodaný spôsobom a na miesto podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Spoločne s tovarom doručí predávajúci aj doklady k tovaru, obzvlášť daňový doklad.

Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehoteporušením svojej povinnosti, je v omeškaní. Predávajúci opravnený po tom, čo kupujúceho preukázatelne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, tovar následne predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti kupujúceho je predávajúci opravnený voči kupujúcemu započať oproti výťažku z predaja tovaru.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je tovar dodávaný po častiach, beží lehota odo dňa prevzatia poslednej časti tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy i pred dodaním tovaru.

Lehota pre odstúpenie je určená na to, aby sa kupujúci mohol detailne zoznámiť s vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že nesúhlasí s tým, aby kupujúci tovar po dobu trvania lehoty pre odstúpenie aktívne používal s umýslom tovar vrátiť a obohatiť sa tak užívaním tovaru na úrok predávajúceho. Takéto jednanie považuje predávajúci za nepoctivé, teda rozporné s ustanoveniami občianskeho zákonníka a bude proti nemu podnikať právne kroky.

Odstúpenie od zmluvy v písomnej forme kupujúci zašle predávajúcemu listovou zásielkou alebo odovzdá v mieste výdajne tovaru na adrese Plzeň, Na Roudné 1162/76 po predchádzajúcej telefonickej dohode na Kontaktnom čísle. Kupujúci nie je povinný uvádzať dôvod, kvôli ktorému od zmluvy odstupuje. Predávajúci však žiada Kupujúceho, aby dôvod odstúpenia od zmluvy v prípade uviedol, predávajúci bude v takom prípade môcť navrhnúť kupujúcemu iný – vyhovujúci tovar a bude môcť prijať opatrenia pre skvalitnenie svojich interných procesov. V dokumente, ktorým Kupujúci odstúpi od zmluvy, kupujúci uvedie dátum predaja tovaru, číslo zmluvy alebo predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru. Predávajúci na svojich webových stránkach na adrese www.beryko.sk/odstupenie poskytuje k voľnému stiahnutiu formulár pre odstúpenie od zmluvy podľa Nariadenia vlády 363/2013 Sb. (dostupný ZDE) a doporučuje kupujúcemu v prípade odstúpenia využitie tohto formulára. Kupujúci je povinný formulár pre odstúpenie vlastnoručne podpísať a jeho originál doručiť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný zaslať alebo odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť tovar neopotrebovaný, nepoškodený, kompletný, se všetkými súčasťami a príslušenstvom a v pôvodnom obale v prípade, kedy to je objektívne možné. Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ju do vrátanej čiastky. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci,

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiatku zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým prodávajúci platbu od kupujúceho prijal. Ak predávajúci ponúka v prámci spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšiu z nich.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluv, je povinný spolu s vrátením tovaru vrátiť aj s ním súvisiace dary od predávajúceho či dary od tretích osôb súvisiace s plnením kupujúceho, vrátane všetkého, o čo sa kupujúci bez spravodlivého dôvodu obohatil. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. Na poskytnuté dary sa nevzťahujú ustanovenia o ochrane spotrebiteľa alebo spotrebiteľských práv.

Práva a povinnosti z chybného konania, reklamačné konanie

Kvalita pri prevzatí(skôr: Zhoda s kúpnou zmluvou; táto časť popisuje postup v prípade, kedy má tovar vady už pri prevzatí): Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky definované zákonom (napr. tovat nemá vlastnosti, ktoré predávajúci popísal, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletné, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť a pod.), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojich požiadaviek nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny tovaru; ak to nie je k povahe tovaru neúmerné, je možné uplatniť požiadavky na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka len tejto súčasti. Ak je zistené, že oprava alebo výmena nie sú možné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Proedávajúci nároku vznesenému kupujúcim nevyhovie, ak sa preukáže, ýe kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho použivania alebo opotrebovania. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá. Namiesto práva na vymenu tovaru má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Skutočnosť, že je tovar predávaný ako použitý, opotrebovaný, alebo s vadou, pre ktorú je dohodnutá nižšia cena, sa predávajúci zaväzuje oznámiť kupujúcemu preukázateľným spôsobom vždy pred uzatvorením zmluvy, obvykle viditeľným prezentovaním tejto skutočnosti na webových stránkach predávajúceho.

Zákonné éráva z vád (táto časť VOP popisuje postup v prípade, kedy tovar nemá vady už pri otvorení): Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej zaručnej dobe. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať

pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy
odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci; alebo
bezplatné odstránenie vady tovaru opravou; alebo
primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
odstúpenie od zmluvy.

pri vade, ktorá znamená nepodstané porušenie zmluvy
odstránenie vady tovaru, alebo
primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Za podstatné sa pre účely VOP považuje také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už v dobe uzatvorenia zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. Podľa platných právnych predpisov je bez právneho významu, či ide o vadu odstrániteľnú, alebo neodstrániteľnu.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave tovaru opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu, alebo štvrtá reklamácia pre odlišné závady), alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), má kupujúci právo uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka (nárok z práv z chybného plnenia) sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodrťania návodu na použitie. V prípade neoprávnenej reklamácie predávajúci reklamáciu odmietne a o dôvode odmietnutia kupujúceho písomne informuje.

Pri niektorých druhoch tovarov pon´ka predávajúci kupujúcemu rozšírenú zmluvnú záruku. Túto skutočnosť sa predávajúci zaväzuje oznámiť kupujúcemu preukázateľným spôsobom výdy pred uzatvorením zmluvy, obvykle viditeľným prezentovaním tejto skutočnosti na internetových stránkach predávajúceho.

Reklamačné konanie: Priebeh reklamácie sa riadi obecne záväznými právnymi predmismi, hlavne zákonom č. č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, dohľad nad dodržiavaním zákonného priebehu reklamačného konania sa riadi zákonom č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, všetko v platnom znení.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia vady. V dokumente, ktorým kupujúci uskutočňuje reklamáciu (formulár dostupný TU), je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné a kontaktné údaje, popis vady a jej prevavov a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie (špecifikácia upltneného práva z vady).

Kupujúci je povinný uviesť špecifikáciu uplatneného práva z vady spolu s reklamáciou alebo najneskôr bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Ak si kupujúci nezvolí právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Zmena voľby práva z vád tovaru bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požadoval opravu vád tovaru, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Kupujúci je povinný preukázať predávajúcemu skutočnosť, že tovar bol zakúpený u predávajúceho, a to (daňovým) dokladom o kúpe tovaru alebo záručným listom. Lehota pre vybavenia reklámacie beží od odovzdania alebo doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného predávajúcim k oprave tovaru. Kupujúci nesie nebezpečenstvo škody na tovare a zodpovedá za tovar až do jeho odovzdanie alebo doručenie predávajúcemu pre vybavenie reklamácie. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar bude kompletný, aby mohla byť prípadne vyskúšaná jeho funkčnosť, čistý a vhodným spôsobom zabalený či inak zabezpečený proti náhodnému poškodeniu.

V ssúlade s platnými právnymi predpismi je predávajúci povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia predávajúci kupujúcemu v tejto lehote oznímu. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o vybavení reklamácie podľa jeho požiadaviek e-mailovou správou, telefonicky, alebo prostredníctvom SMS. Ak predávajúci nevysloví konkréttnu požiadavku na spôsob informovania, zvolí tento spôsob predávajúci.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Pri oprávnenej reklamácii náleží kupujúcemu náhrada vrátane účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov

Kupujúcu uzatvorením zmluvy s predávajúcim vyjadruje súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodních oznámení, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho, aby mu vznikly akékoľvek náklady.

V prípade nákupu tovaru na splátky kupujúci výslovne súhlasí s poskytnutím s spracovaním osobných údajov spoločnosťou COFIDIS za účelom plnenia predmetu zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a spoločnosťou COFIDIS, rovnako ako za účelom plnení poskytovaných medzi spoločnosťou COFIDIS a predávajúcim vo vzťahu k tovaru objednanému kupujúcim.

Povinnosti pri používaní elektrozariadenia

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení pochádzajúcich z domácností v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi, a to v počte zodpovedajúcom dodaného tovaru a len elektrozariadení odobného typu a využitia. Kupujúci je oprávnený

Spoločné podmienky a záverečné ustanovenia

Tieto VOP sa použijú na proces uzatvorenia zmluvy a na vzťahy z uzatvorenej zmluvy medzi predávajúcim ako podnikateľom a kupujúcim ako spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že kupujúci nakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ustanovenia týchto VOP sa nepoužíjú a predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si individuálne podmienky uzatvorenia zmluvy s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, odoslaná objednávka sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy a kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia prijatia ponuky predávajúceho kupujúcemu.

Kupujúci súhlasí s uzatvorením zmluvy, ktorej obsahom sú tieto VOP, pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, teda komunikačných prostriedkov, ktoré umožňujú zmluvu uzatvoriť bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán. Naklady na jednanie o uzatvorení zmluvy a samotné uzatvorenie zmluvy prostreidkami komunikácie na diaľku si nesie kupujúci sám.

Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť vzájomné spory prednostne zmierovacou cestou vzájomným jednaním. V prípade vzniku súdneho sporu rozhodujú obecné súdy v Českej republike.

Kupujúci objednaním tovaru potvrdzuje, že sa pred vlastnám procesom objednania oboznámil s informáciami o tovare, s identifikáciou predávajúceho, rovnako ako s podmienkami obsiahnutými v tomto dokumente VOP, ktorý obsahuje údaje povinne oznamované kupujúcemu pred uzatvorením zmluvy v zmysle platných právnych predpisov.

Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na kupujúcim označené miesto doručenia tovaru. Zmluva uzatváraná na základe VOP sa uzatvára výhrasne v slovenskom jazyku.

Uzatvorená zmluvy bude uložená v súlade s platnými právnymi predpismi u predávajúceho. V prípade žiadosti kupujúceho učinenej po prevzatí tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu kópiu uzatvorenej zmluvy za paušálnu úplatu 200,- Kč na úhradu spojených administratívnych nákladov; v prípade, že by poskytnutie kópie kzmluvy kupujúcemu bolo v rozpore s oprávnenými záujmami predávajúceho, má predávajúci právo poskytnutie kópie zmluvy odmietnuť.

Zmeny VOP sú možné len spôsobom stanoveným zákonom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) nadobúdajú účinnosť dňa 6. júna 2014.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Zaregistrujte sa k odberu nášho newsletteru a nič vám neunikne - zľavy, nové telefóny, súťaže, zaujímavosti a oveľa viac.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií Súhlasím